Personalutveckling

Personalgrupper får möjlighet att förbättra samarbetet och förhöja arbetsglädjen, genom att tillsammans delta i kunskapsprocesser i ämnen som gruppdynamik, konfliktlösning och demokratiskt ledarskap. Att starta en ny grupp eller ny situation kan ibland vara ändamålet för mitt uppdrag. Ibland föranlett av en konflikt.

Många uppdrag handlar om grupper som är nya, vill utvecklas eller har hamnat i svårigheter. Det kan vara personalgrupper, studenter i undervisning eller insatser i organisationer. Handledning för yrkeskategorier som arbetar med människor har under åren varit en kontinuerlig del av min verksamhet. Jag har handlett många arbetsförmedlare, socialarbetare, lärare och andra yrken.

personalutv02

Arbetslagsutveckling:
att bilda eller utveckla ett arbetslag och att fokusera på hur relationerna i arbetsgruppen kan stärkas. Används ofta när en ny medarbetare börjar eller slutar eller vid behov av andra förändringar eller omstart på en arbetsplats.

Arbetslagsutveckling kan ske i olika former, exempelvis under en eller flera studiedagar eller återkommande träffar under en period.

Handledning:
Att få stöd i svårigheter samt förbättra relationen mellan personal och klienter/kunder av olika slag.

På skolor om relationen mellan skolpersonal, elever och föräldrar.

Handledningsgrupper möts regelbundet under en längre tid och tar upp frågor som kommer upp i vardagen.

Jag använder olika metoder som gruppsamtal, föreläsning och gestaltande metodik för att få igång kreativitet i mötet med vardagliga svårigheter. Både arbetslagsutveckling och handledning är kunskapsprocesser i ämnen som kommunikation, gruppdynamik, att handskas med feedback, konfliktlösning och demokratiskt ledarskap.

Referens: Lotten Sandelin sandelinlotten@gmail.com

Fördjupad information om handledning

Tre viktiga syften med handledning:

  • stöd i svårigheter
  • tid för reflektion över arbetssituationen
  • inspiration för utveckling — personligen och gemensamt

En annan intention som blir en konsekvens av handledningsprocessen är att kollegerna kommer närmare varandra och därmed ökas öppenheten och trivseln på arbetsplatsen.

Utöver aktuella frågor och ärendebeskrivningar kan vi tillsammans förbereda ett antal temarubriker som ni är intresserade av att fördjupa er i, eller som arbetsgivaren ber er ta upp i handledningsforumet.

Ett återkommande tema är dessutom alltid stresshantering. Intentionen med det är att var och en ska bli mer medveten om stressignaler och få verktyg att handskas med dem så tidigt som möjligt, dvs förebygga överansträngning och stressrelaterad sjukdom.

Utvecklande av självrespekt är i sig en motkraft till stress.

Antingen kan personalgruppen komma till Älvhöjden, eller så reser jag till er.

För mer information eller offert, se kontaktuppgifter i panelen t.h.

 

Att ta hand om sitt inre växande – ett livsviktigt och glädjefyllt beslut.